395.00 zł Smartwatch ZeWatch3 czarny Bielsk Podlaski

Zaznacz jako Spam nieprawidłowo klasyfikowane zdublowane wygasło obraźliwe

Strefa okazji Data publikacji: Grudzień 16, 2015
  • Kraj: Polska
  • Województwo: Podlaskie
  • Miasto: Bielsk Podlaski

ZeWat­ch3 to kolejny smar­twatch z jed­nej z naj­waż­niej­szych serii szwaj­car­skiego pro­du­centa. Nowy pro­dukt wyróż­nia się cie­ka­wym wyglą­dem, doty­ko­wym ekra­nem oraz uła­twioną funk­cją łado­wa­nia. Dzięki temu powstał intu­icyjny i funk­cjo­nalny sprzęt w przy­stęp­nej cenie.


Nowe modele zna­nych serii pro­duktów zazwy­czaj ozna­czają pewne uspraw­nie­nia. Podob­nie jest w przy­padku ZeWat­ch3. Naj­waż­niej­szym z nich jest zasto­so­wa­nie doty­ko­wego ekranu, który uła­twi obsługę smar­twatcha. Dzięki temu roz­wią­za­niu łatwiej i przede wszyst­kim instynk­tow­nie będzie można odczy­ty­wać wia­do­mo­ści czy powia­do­mie­nia z por­tali spo­łecz­no­ścio­wych.


Sty­li­styka nie odbiega mocno od poprzed­nich modeli serii, ale jest jed­nak pew­nym kro­kiem w stronę coraz bar­dziej ele­ganc­kiego stylu, do któ­rego dąży szwaj­car­ski pro­du­cent. Wprawne oko zauważy designer­skie wykoń­cze­nie oraz sty­lowy pasek. Co istotne uła­twiono także łado­wa­nie poprzez kabel USB.


Oprócz tego ZeWat­ch3 posiada wszyst­kie moż­li­wo­ści poprzed­nika. Umoż­liwi odbie­ra­nie połą­czeń przycho­dzą­cych, śle­dzi aktyw­ność, a także moni­to­ruje sen. To w połą­cze­niu z doty­ko­wym ekra­nem oraz nie­wy­gó­ro­waną ceną powo­duje, że nowy model od MyKro­noz zapo­wiada się naprawdę cie­ka­wie.


Warto wspo­mnieć także o tym, że dar­mowa apli­ka­cja MyKro­noz działa nie tylko z sys­te­mami Android oraz iOS, ale jest także kom­pa­ty­bilna z urzą­dze­niami korzy­sta­ją­cymi z sys­temu Win­dows Phone.


NAJWAŻNIEJSZE ATUTY:


współpracuje z Android, iOS i Windows Phone


łączy się z telefonem przez Bluetooth


przy połączeniach przychodzących dzwoni i wibruje


pozwala czytać smsy na ekranie zegarka


obsługa komend głosowych Siri i Google Now


alarm antyzgubieniowy - przy utracie połączenia z telefonem zaczyna wibrować


3-osiowy akcelerometr mierzy ilość kroków, dystans i przespane godziny


Bluetooth 2.1 + 4.0BLE


bateria li-ion 200mAh


czas czuwania do 4 dni


gwarancja 12 miesięcy


paragon lub faktura VAT 23%

Skontaktuj się ze sprzedającym

Przydatne informacje

  • Unikaj oszustów używając bezpiecznych płatności PayPal lub płatności przy odbiorze.
  • Nigdy nie wykonuj przelewów na anonimowe konta bankowe
  • Nie kupuj ani nie sprzedawaj poza granice kraju. Czeki nie są akceptowane za granicą kraju
  • Ta strona nie jest odpowiedzialna za transakcje, nie zajmuje się płatnościami, wysłką, gwarancjami, nie zapewnia serwisu escrow ani nie prowadzi ochrony kupującego.