390.00 zł Smartwatch ZeWatch 3 MyKronoz zegarek Bielsk Podlaski

Zaznacz jako Spam nieprawidłowo klasyfikowane zdublowane wygasło obraźliwe

Elektronika Data publikacji: Luty 29, 2016 Data modyfikacji: Luty 29, 2016
  • Kraj: Polska
  • Województwo: Podlaskie
  • Miasto: Bielsk Podlaski

ZeWat­ch3 to kolejny smar­twatch z jed­nej z naj­waż­niej­szych serii szwaj­car­skiego pro­du­centa. Nowy pro­dukt wyróż­nia się cie­ka­wym wyglą­dem, doty­ko­wym ekra­nem oraz uła­twioną funk­cją łado­wa­nia. Dzięki temu powstał intu­icyjny i funk­cjo­nalny sprzęt w przy­stęp­nej cenie.
Nowe modele zna­nych serii pro­duktów zazwy­czaj ozna­czają pewne uspraw­nie­nia. Podob­nie jest w przy­padku ZeWat­ch3. Naj­waż­niej­szym z nich jest zasto­so­wa­nie doty­ko­wego ekranu, który uła­twi obsługę smar­twatcha. Dzięki temu roz­wią­za­niu łatwiej i przede wszyst­kim instynk­tow­nie będzie można odczy­ty­wać wia­do­mo­ści czy powia­do­mie­nia z por­tali spo­łecz­no­ścio­wych.
Sty­li­styka nie odbiega mocno od poprzed­nich modeli serii, ale jest jed­nak pew­nym kro­kiem w stronę coraz bar­dziej ele­ganc­kiego stylu, do któ­rego dąży szwaj­car­ski pro­du­cent. Wprawne oko zauważy desi­gner­skie wykoń­cze­nie oraz sty­lowy pasek. Co istotne uła­twiono także łado­wa­nie poprzez kabel USB.
Oprócz tego ZeWat­ch3 posiada wszyst­kie moż­li­wo­ści poprzed­nika. Umoż­liwi odbie­ra­nie połą­czeń przy­cho­dzą­cych, śle­dzi aktyw­ność, a także moni­to­ruje sen. To w połą­cze­niu z doty­ko­wym ekra­nem oraz nie­wy­gó­ro­waną ceną powo­duje, że nowy model od MyKro­noz zapo­wiada się naprawdę cie­ka­wie.
Warto wspo­mnieć także o tym, że dar­mowa apli­ka­cja MyKro­noz działa z sys­te­mem Android.

NAJWAŻNIEJSZE ATUTY:
- współpracuje z Android
- łączy się z telefonem przez Bluetooth
- przy połączeniach przychodzących dzwoni i wibruje
- możliwość odbierania połączeń i rozmowy przez smartwach (posiada mikrofon i głośnik)
- odtwarzanie muzyki
- pozwala czytać smsy na ekranie zegarka, powiadomienia, maile
- obsługa komend głosowych Siri i Google Now
- alarm antyzgubieniowy - przy utracie połączenia z telefonem zaczyna wibrować
- 3-osiowy akcelerometr mierzy ilość kroków, dystans i przespane godziny
- Bluetooth 2.1 + 4.0BLE
- bateria li-ion 200mAh
- czas czuwania do 4 dni
- gwarancja 12 miesięcy
- paragon lub faktura VAT 23% kolor czarny

(posiadamy również inne kolory)

Spe­cy­fi­ka­cja:

Obsłu­gi­wany za pomocą dar­mo­wej apli­ka­cji na sys­temy: Android
Odporny na pot, deszcz oraz zachla­pa­nia
3-osiowy akce­le­ro­metr
Wyświe­tlacz OLED 96 x 64 mm
Bate­ria 200 mAh
Blu­eto­oth: 2.1 + 4.0 BLE
Wymiary: 14,7 x 8,6 x 5,8 cm
Waga 41 gr


 


www.sklep.alvisoft.pl

Skontaktuj się ze sprzedającym

Przydatne informacje

  • Unikaj oszustów używając bezpiecznych płatności PayPal lub płatności przy odbiorze.
  • Nigdy nie wykonuj przelewów na anonimowe konta bankowe
  • Nie kupuj ani nie sprzedawaj poza granice kraju. Czeki nie są akceptowane za granicą kraju
  • Ta strona nie jest odpowiedzialna za transakcje, nie zajmuje się płatnościami, wysłką, gwarancjami, nie zapewnia serwisu escrow ani nie prowadzi ochrony kupującego.